Home Algemeen Wat is een octrooi?

Wat is een octrooi?

0
Wat is een octrooi?

Een octrooi is een exclusief recht dat op een uitvinding wordt verleend. Met andere woorden, een octrooi is een exclusief recht op een product of werkwijze die meestal een nieuwe manier is om iets te doen of een nieuwe technische oplossing voor een probleem biedt. Voor het octrooi aanvragen moet de technische informatie over de uitvinding openbaar worden gemaakt. Er is echter een verschil tussen een patent en octrooi. In dit artikel zullen wij u vertellen welke.

Rechten van een octrooihouder

De octrooihouder kan derden toestaan de uitvinding onder onderling overeen te komen voorwaarden te exploiteren of hen daarvoor een licentie verlenen. Hij kan zijn recht op de uitvinding ook verkopen aan een derde, die dan de nieuwe octrooihouder wordt. Wanneer het octrooi afloopt, eindigt de bescherming en valt de uitvinding in het publieke domein, en kan dan vrij door anderen worden geëxploiteerd zonder inbreuk te maken op het octrooi.

Beschermen van rechten

Octrooien, ook bekend als uitvindingsoctrooien, zijn de meest gebruikelijke manier om de rechten van uitvinders te beschermen. Een octrooi is een exclusief recht dat door de staat aan de eigenaar ervan wordt verleend om zijn uitvinding te beschermen en hem in staat te stellen deze te gebruiken en te exploiteren, waarbij anderen wordt belet deze zonder toestemming van de octrooihouder te gebruiken. Indien de eigenaar verkiest het octrooi niet te exploiteren, kan het verkocht worden of de rechten kunnen worden overdragen aan een andere onderneming om het onder licentie op de markt te brengen.

Met andere woorden, een octrooi is een recht dat door de staat aan een uitvinder wordt verleend om anderen te verbieden zijn uitvinding met commerciële middelen te exploiteren gedurende een beperkte periode, meestal 20 jaar vanaf de dag van indiening.

Verschil tussen een octrooi en een gebruikscertificaat

Het octrooi en het gebruikscertificaat zijn titels die door het INPI worden afgegeven en de eigenaar ervan een exploitatiemonopolie op zijn uitvinding geven. Hoewel voor beide titels een verzoek om internationale bescherming kan worden ingediend bij een buitenlandse dienst door een beroep te doen op het recht van voorrang, verschillen zij echter op verschillende punten.

Het eerste verschil ligt in de verleningsprocedure. Terwijl het verslag van het onderzoek naar de stand van de techniek verplicht is voor het octrooi, is geen verslag vereist voor het gebruikscertificaat. Dergelijke opzoekingen zullen echter wel vereist zijn in geval van een inbreukprocedure.

De tweede betreft de duur van de verleende bescherming. Het gebruikscertificaat is 10 jaar geldig terwijl het octrooi wordt verleend voor een periode van 20 jaar (voor beide titels geldt betaling van jaarlijkse taksen).